การปฏิบัติงาน- ข้อมูลทั่วไป


การปฏิบัติงาน

 

การปฏิบัติงาน

      
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ
        -การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
         -การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
         -การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
         -การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจอดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
        -การรับชำระภาษีดรงเรือนและที่ดิน
        -การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
         -การรับชำระภาษีป้าย

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การชำระภาษีป้าย
ขอ - ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขอมีบัตร - ต่อบัตรคนพิการ
ขอรับกายอุปกรณ์
ขออนุญาตก่อสร้าง - ดัดแปลง - รื้อถอนอาคาร
ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา
เงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
เด็กแรกเกิด
น้ำอุปโภค - บริโภค
บันทึกข้อความรายงานผลสถิติการให้บริการ
เบี้ยความพิการ
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ
ไฟฟ้าสาธารณชำรุด
ภาษีที่ดินและโรงเรือน (ค้างชำระ)
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

E - Service