องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง


บุคลากร :: ฝ่ายบริหาร


ชื่อ-สกุล : นายธเนตร์ คำแหง
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
กลุ่มงาน : ฝ่ายบริหาร
ลักษณะของงาน : ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 0861349221
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายจรูญ โตไตย์
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
กลุ่มงาน : ฝ่ายบริหาร
ลักษณะของงาน : ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 0851797226
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางมาลัย จันทรอด
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กลุ่มงาน : ฝ่ายบริหาร
ลักษณะของงาน : ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 0892499303
E-Mail : -