องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง


บุคลากร :: สำนักงานปลัด อบต.


ชื่อ-สกุล : นายเชน มีคุณ
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 089-8077303
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางภัคจิรา ร่มลำดวน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0841220518
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวนภัสนันท์ พินิจงาม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0868902493
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริลักษณ์ กงสบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
กลุ่มงาน : กองการศึกษาฯ
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0887382988
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวนพรัตน์ บัวรอด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษาฯ
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0882240955
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวศรีไพร บุญอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กลุ่มงาน : กองการศึกษาฯ
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0923467994
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายไพโรจน์ สอาด
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายอภิชิต ศรีอ่อน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0850214558
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายณพฤทธิ์ เรืองกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0860913476
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชนี บุญพินิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0898059331
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ คงบรรจง
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาววนิดา มากสุวรรณ์
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
กลุ่มงาน : สำนักงานปลัด อบต.
ลักษณะของงาน : สำนักงานปลัด อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0988709409
E-Mail : -