องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง


บุคลากร :: กองคลัง


ชื่อ-สกุล : นางสาววิลาวรรณ บริบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 0819120571
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายธนสาร บุญคุ้มครอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 0917740635
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวพันทิพา อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 0895660377
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาววิไล ม่วงแพร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 0805162040
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายสาโรช มากสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวเบญจวรรณ แสงเสวตร์
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองคลัง
ลักษณะของงาน : กองคลัง
โทรศัพท์มือถือ : 0861368477
E-Mail : -