องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง


บุคลากร :: กองช่าง


ชื่อ-สกุล : นายมงคล คำวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 0818537436
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพรรณ งิ้วเชียง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 0835597227
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายเอกราช หลำแพร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 0892377780
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายกิติพงษ์ คำโต
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 0983479610
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายยงยุทธ เป้ป้อม
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
กลุ่มงาน : กองช่าง
ลักษณะของงาน : กองช่าง
โทรศัพท์มือถือ : 0616362681
E-Mail : -