องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง


บุคลากร :: กองสวัสดิการและสังคม


ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร.ต.หญิงปารณีย์ ทองพิมพ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
กลุ่มงาน : กองสวัสดิการและสังคม
ลักษณะของงาน : กองสวัสดิการและสังคม
โทรศัพท์มือถือ : 0933878585
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายวิศรุต มงคลหว้า
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
กลุ่มงาน : กองสวัสดิการและสังคม
ลักษณะของงาน : กองสวัสดิการและสังคม
โทรศัพท์มือถือ : 0967632425
E-Mail : gagoonline@gmail.com

ชื่อ-สกุล : นางพิมพ์รภัส กล่อมวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
กลุ่มงาน : กองสวัสดิการและสังคม
ลักษณะของงาน : กองสวัสดิการและสังคม
โทรศัพท์มือถือ : 0800955808
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวชนิดา มงคลหว้า
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มงาน : กองสวัสดิการและสังคม
ลักษณะของงาน : กองสวัสดิการและสังคม
โทรศัพท์มือถือ : 0851715299
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนทรี เกยพยา
ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
กลุ่มงาน : กองสวัสดิการและสังคม
ลักษณะของงาน : กองสวัสดิการและสังคม
โทรศัพท์มือถือ : -
E-Mail : -