องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง


บุคลากร :: สมาชิกสภา อบต.


ชื่อ-สกุล : นายเสงี่ยม กองมิตรชัย
ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0871955448
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายหอมหวล รอดเหลือ
ตำแหน่ง : รองประธานสภาอบต.ดงดินแดง
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0630353668
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายเชน มีคุณ
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาฯ อบต.ดงดินแดง
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0898077303
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางแพรทอง โตไตย์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ 1
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0873711659
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายน้อย คงบรรจง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ 2
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0890051285
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายภาคียะ นพรัตน์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ 3
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0617964677
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางพรรณิกา ขันธศึกษา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ 4
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0847752202
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางราตรี มากสกุล
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ 5
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0897411561
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางอำพวัน กิจสดใส
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ 6
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0869969829
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายเช้า วันอินทร์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ 7
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0812597931
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นายประจบ สร้อยนาค
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ 9
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0860630610
E-Mail : -

ชื่อ-สกุล : นางสมจิตร งิ้วเชียง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ฯ หมู่ที่ 11
กลุ่มงาน : สมาชิกสภา อบต.
ลักษณะของงาน : สมาชิกสภา อบต.
โทรศัพท์มือถือ : 0622632696
E-Mail : -